Algemene Verkoop Voorwaarden SpoedScriptie.nl b.v.

Contact met ons

Matthijssenhoutweg 19
1261 CJ Blaricum
Email:
klantenservice@spoedscriptie.nl
Telefoon:

Deel jouw mening

Algemene Verkoop Voorwaarden SpoedScriptie.nl b.v.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SpoedScriptie.nl b.v. in relatie tot haar producten aangeboden op www.SpoedScriptie.nl. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het plaatsen van een bestelling bij SpoedScriptie.nl houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Algemene informatie
SpoedScriptie.nl is een dienst van SpoedScriptie.nl b.v., hierna te noemen SpoedScriptie.nl. SpoedScriptie.nl is gevestigd in Blaricum aan de Matthijssenhoutweg 19 en is ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 32156920. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar klantenservice@SpoedScriptie.nl of te bellen naar onze Klantenservice op nummer 035-8880652.

1. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de software, documentatie en/of diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van SpoedScriptie.nl. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op het intellectueel eigendomsrecht.

2. Opdrachtaanname
Alle opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever (klant) aanvaardt deze voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling bij SpoedScriptie.nl. Na verwerking van de opdracht worden de door de klant overgedragen bestanden bewaard tot de klant aangeeft deze te verwijderen. Dit voor het geval dat de klant later meerdere exemplaren van het bestelde boek wenst af te nemen. SpoedScriptie.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een opdracht te weigeren.

3. Prijzen en betalingen
Alle aanbiedingen op SpoedScriptie.nl zijn vrijblijvend en SpoedScriptie.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's () en inclusief BTW tenzij anders vermeld. Betaling kan geschieden zoals aangegeven tijdens het bestelproces, namelijk via iDeal of via een handmatige overschrijving. Een overeenkomst komt definitief tot stand na acceptatie van uw bestelling door SpoedScriptie.nl en zodra uw betaling per bank op de daartoe aangegeven rekening van SpoedScriptie.nl definitief is bijgeschreven. Bestellingen worden geleverd binnen de afgesproken termijn, mits de betaling is ontvangen op de daartoe aangegeven rekening van SpoedScriptie.nl. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is SpoedScriptie.nl gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst, de uitvoering van en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4. Auteursrecht
De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van overgedragen bestanden. SpoedScriptie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van bestanden. SpoedScriptie.nl gaat ervan uit dat het auteursrecht van bestanden berust bij de klant. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de klant aansprakelijk. Daarnaast dient de klant zich bij een bestelling en eventuele verspreiding van het gedrukte materiaal strikt te houden aan de wettelijke bepalingen zoals geldend in Nederland.

5. Aansprakelijkheid
Voor beschadiging of verlies van bestanden kan SpoedScriptie.nl in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. SpoedScriptie.nl stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van gedrukte bestanden nooit beter zal kunnen zijn dan verwacht mag worden op basis van door de klant aangeleverde PDF-bestanden. SpoedScriptie.nl is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen aangeleverde PDF-bestanden en het eindresultaat. De aansprakelijkheid van SpoedScriptie.nl blijft beperkt tot verwijtbare productiefouten. Correspondentie betreffende de op www.SpoedScriptie.nl aangeboden software en bestelde producten vindt plaats via email, internet en telefoon. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan SpoedScriptie.nl verstrekken van een juist e-mailadres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en hierop draaiende programma's als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten worden ontvangen.

6. Overmacht
SpoedScriptie.nl kan in geval van overmacht de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat SpoedScriptie.nl verplicht is tot schadevergoeding. SpoedScriptie.nl dient u in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan SpoedScriptie.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.

7. Levertijd
Alle opdrachten worden binnen de afgesproken termijn uitgevoerd. Vertragingen in levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding.

8. Garantie
Reclamaties dienen, voor zover het een duidelijke klacht betreft die visueel aan SpoedScriptie.nl getoond kan worden, uiterlijk binnen twee weken, na levering van de door de klant gegeven opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.


Er zijn momenteel 15 studenten een scriptie aan het uploaden.


Bestel tussen nu en
UUR.
MIN.
SEC.
en je scriptie is op
Di
07
DEC
DAG.
DAG.
MND.
om 16:00 uur al gereed!

Wij gebruiken cookies op onze website. Door onze website te gebruiken, ga je hiermee akkoord. Meer info

Accepteer en sluit melding